Producer
Yasuhiro Nishimoto
Program
Tatsuo Matsuda, Yoshiaki Makishima
Chief Designer
Teruo Hamai
Designer
Fumikazu Sugawara, Taro Murayama, Aya Sato
Data Covertor
Satoshi Ozawa, Yukio Shimeno
Music Composer
Koujiro Mixa
Special Thanks
Hisayoshi Yoshida, Kazuyuki Oikawa

See the main page for Virtua Fighter Animation / Virtua Fighter Mini (バーチャファイター ミニ)Return to top
0.082s