Spell Caster

Director
Dragon Wang, Nanno Koreshiki
Programmer
Sexy Dynamite, EP71 Turbo, Sokosoko
Designer
Nanno Koreshiki, Izumi Black 55, Alex Yoko, Phoenix Rie, Big Island, Illuminator
Sound Composer
Sting Ogawa
Presented by
Sega

Kujakuou

Director
Dragon Wang, Nanno Koreshiki
Programmer
Sexy Dynamite, EP71 Turbo, Spanish Fly
Designer
Nanno Koreshiki, Izumi Black 55, Alex Yoko, Phoenix Rie, Big Island
Sound Composer
Sting Ogawa
Cooperated Readers
Jin Yamaguchi, Kunihiko Yamazaki, Hideki Sakamoto, Yuki Omori, Fujiko Mitsui, Tokuichiro Kondo, Masanori Miura, Yoshio Suzuki, Keiji Uchida, Takashi Imamura, Yasuyuki Seki, Hiroyuki Sakai, Kazuhiro Kobayashi, Hidenobu Kobayashi, Mitsuki Kumagai
Special Thanks To
Makoto Ogino, Shueisha, Kazuhiko Arimoto
Presented by
Sega

See the main page for SpellCaster / Kujakuou (孔雀王)Return to top
0.094s