Director
Manabu Namiki
Programmer
Takashi Yamashita
Game Designer
Manabu Namiki, Kazuyuki Nakashima
Graphic Director
Kazuyuki Nakashima
Graphic Designer
Shinsuke Yamakawa
Illustrator
Kisai Takayama
Sound Designer
Manabu Namiki
Sound Programmer
Junichiro Minami, Boukichi
Z80 Optimizer
Tokihiro Naito
Z80 Encoder
Makoto Harashino
GGA3Logo Refine
Yoshimi Mishima, Keiichi Satoh
Package Design
Yoshimi Mishima, Moriwo Ashizuka, Ami Fujii, Keiichi Satoh
Special Thanks
Satoshi Fujishima, Masanori Sakurai, Jemini Hirono, Yosuke Okunari, Daisuke Koizumi, Masayuki Fukui, Tatsuhiko Kasuga, Go Takahashi, Kazuki Kubota
Producer
Naoki Horii.

Thanks for your playing. (c)2020 M2 Co., Ltd.

Credits Lacking Screenshots


See the main page for GG Aleste 3 (GGアレスタ3)Return to top
0.081s