Younger Crusher - Walking
432 dots

Dragonfly - Hit
393 dots

Elder Crusher - Walking
440 dots

Condor Saito - (2)
465 dots

Bull Nakano - (4)
432 dots

Itzuki Yamazaki - (4)
371 dots

Stone Head - Pinning
601 dots

Plane
1158 dots

Giant Bull - Standing
355 dots

Dragonfly - Down
498 dots

Iron Soldier - Standing
350 dots

Masked Yu - (2)
462 dots

Green Mask - Down
494 dots

Chigusa Nagayo - (3)
472 dots

Giant Bull - Walking
440 dots

Green Mask - Hit
384 dots

Gokuaku Doumei Dump Matsumoto

Team Gokuaku 1


Dump Matsumoto - (1)

Dump Matsumoto - (2)

Dump Matsumoto - (3)

Dump Matsumoto - (4)

Bull Nakano - (1)

Bull Nakano - (2)

Bull Nakano - (3)

Bull Nakano - (4)

Team Gokuaku 2


Masked Yu - (1)

Masked Yu - (2)

Masked Yu - (3)

Masked Yu - (4)

Condor Saito - (1)

Condor Saito - (2)

Condor Saito - (3)

Condor Saito - (4)

Team Freshgals 1 (Crush Gals)


Lioness Asuka - (1)

Lioness Asuka - (2)

Lioness Asuka - (3)

Lioness Asuka - (4)

Chigusa Nagayo - (1)

Chigusa Nagayo - (2)

Chigusa Nagayo - (3)

Chigusa Nagayo - (4)

Team Freshgals 2 (Jumping Bomb Angels)


Noriyo Tateno - (1)

Noriyo Tateno - (2)

Noriyo Tateno - (3)

Noriyo Tateno - (4)

Itzuki Yamazaki - (1)

Itzuki Yamazaki - (2)

Itzuki Yamazaki - (3)

Itzuki Yamazaki - (4)

Pro Wrestling


Dragonfly - Down

Dragonfly - Giant Swing

Dragonfly - Hit

Dragonfly - Standing

Dragonfly - Walking

Elder Crusher - Standing

Elder Crusher - Walking

Giant Bull - Standing

Giant Bull - Walking

Green Mask - Down

Green Mask - Hit

Green Mask - Standing

Green Mask - Walking

Iron Soldier - Standing

Iron Soldier - Walking

Iron Soldier - Winning

Muscle Soldier - Pinning

Muscle Soldier - Standing

Muscle Soldier - Walking

Muscle Soldier - Winning

Stone Head - Down

Stone Head - Pile Driver

Stone Head - Pinning

Stone Head - Standing

Stone Head - Walking

Younger Crusher - Walking

Plane

See the main page for Pro Wrestling / Gokuaku Doumei Dump Matsumoto (極悪同盟 ダンプ松本)Return to top
0.232s