Producer
Yasuhiro Nishimoto
Programmers
Tatsuo Matsuda, Yoshiaki Makishima
Chief Designer
Teruo Hamai
Designer
Fumikazu Sugawara, Taro Murayama, Aya Sato
Data Converter
Satoshi Ozawa, Yukio Shimeno
Music Composer
Koujiro Mixa
Special Thanks
Hisayoshi Yoshida, Kazuyuki Oikawa

See the main page for Virtua Fighter AnimationReturn to top
0.138s