Programmer
Shinichi Tamura, Eiji Fukatsu, Yuji Noguchi, Osamu Iijima
Designer
Shinji Moriyama, Tomoharu Takahashi, Takashi Egashira
Music
Yuka Watanabe
Sound Efffct
Hiroaki Shimizu
Special Adviser
Kenichi Sakanishi
Producer
Tomoharu Takahashi

Alpha

©1989


See the main page for Time SoldiersReturn to top
0.077s