Planner
Tatsuya Minami
Software Design
Yoshito Itoh, Tomuyuki Ohia, Koji Yoshida, Kiyomi Kaneko, Harunobu Imagawa, Koji Ueyama, Hisashi Kuramoto, Tadashi Sanzen, Syuichiro Chiboshi, Hiroki Bandoh, Mauricio Antonio Guerta, Heriberto Martinez Manrique, Luis Carlos Ferreira, Flavia de Cassia Gardin, Elielson Antonio Salaro, Joyce Reco Tendero, Nivaldo Carriao, Ana Rita Vieira, Luís Carlos Campello, Helio Fujimoto, Luiz Carlos de Moraes, Eliton Donizete Lomba, Edgard Satoshi Fujisawa, Druzolina Viol Salaro, Dog Golias, Dog Tanga e Ufo, Mr. Loper
Music Design
Tadashi Joukagi, Setsuo Yamamoto
Sound Effect
Tatsuya Nishimura, Tadashi Joukagi
Object Design
Masao Sakurai, Nabe-Chan Mayumi, Akemi Imasaki, Hajime-Chan, Naokazu Saitoh
Scroll Design
Shizuyo Ukai, Ryutaros Mama, Jun Takeuchi, Joe Tabuki
Testers
Edson Takeshi Nakaya, Juliano Barboza de Oliveira, Daniel Trevisan
Very Special Thanks
Masayuki Akahori, Tokuro Fujiwara (Professor F)
Special Thanks
Hyper Bengie, Mizushima Afh-Ya, Mr. Sahalim, Factory Matsubara, Hironobu Takeshita, Mr. Makino, Osu Nakajima, William Roger Zampolli, Capcom All Staff, Tec Toy All Staff

See the main page for Street Fighter II'Return to top
0.101s