Game Program
Shinobu Hayashi
Graphic Design
Ayano Koshiro, Takefuni Yunoue
Sound Produce
Masato Nakamura
Rearrange and Original Music
Yuzo Koshiro
Special Thanks
Yoshio Y, Lunarian SG

See the main page for Sonic The HedgehogReturn to top
0.203s